گواهی نامه های شرکت ستاره

ISO 14001 پخش ستاره

ISO 14001

سیستم مدیریت زیست محیطی

ISO 22000 پخش ستاره

ISO 22000

مدیریت ایمنی در صنایع غذایی

OHSAS 18001 پخش ستاره

OHSAS 18001

مدیریت ایمنی و بهداشت

ISO 9001 پخش ستاره

ISO 9001

مديريت کيفيت و تضمين کيفيت

ISO10002 پخش ستاره

ISO10002

مدیریت رسیدگی به شکایات مشتریان

مجوز پخش کالا

گواهی عضویت

گواهی عضویت انجمن ملی صنعت پخش ایران

مجوز پخش کالا

مجوز پخش کالا از وزارت صنعت و معدن